Fokus Digital Services

До 30 000 лв. глоба за нарушение на ЗКПО
До 10 000 лв. глоба за нарушение на ЗДДС
До 20 000 лв. глоба за нарушение на ДОПК

Това са максималните глоби за нарушения на САМО 3 от данъчните закони...

Как ще си ги разясните тънкостите при прилагане на законите, когато се появи сложен казус?

Ще питате колеги? А сигурни ли сте, че те разбират добре законодателството?
Четете по форумите? А дали е сигурно, че анализите там са достоверни?
Търсите информация в дебелите томове? С какво ще Ви помогне обаче теорията?
Консултирате се с експерти? Но консултациите са скъпи - дали шефът Ви ще се съгласи да ги плати? Или ще извадите парите от собствения си джоб?

Можете да се справите с неяснотите:
без риска от ненадеждните съвети
без ровене в теоретични томове
без плащане за консултации

Стига да имате на своя страна CD Промени в данъчното законодателство.С последната актуализация на изданието от април 2017 получавате експертен анализ на тема: Промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност в сила от 21.03.2017 г.

А с тази от м. февруари 2017 г. и пълния актуален текст на ЗКПО!

Актуализацията от януари 2017 г. , включва и:

Анализи:
Преглед на избрани промени в Закона за данъка върху добавената стойност в сила от 01.01.2017 година
Дарения на хранителни стоки във връзка с промените в Закона за данъка върху добавената стойност
Новият Закон за независимия финансов одит

Казуси:
Третиране на лизингов договор във връзка с изменението в на изречение второ в чл.6, ал.2, т.3 от ЗДДС
Разглеждане на услуга като свързана с недвижимо имущество във връзка с новия Регламент ЕС/1042/2013
Внасяне на обезпечение при спряна продажба на горива на едро

Вижте част от останалите решения, които ще откриете в ръководството:

Облагане по ЗКПО на разходите в натура, свързани с лично потребление на служебни активи и персонал
Преизчисляване на размер на платен данък уикенд
Данъци върху разходите за лек автомобил, за който не е ползван данъчен кредит
Счетоводни записвания и подаване на протокол по чл. 117 при закупуване на автомобил за служебни и лични нужди
Промяна в реда за коригиране на счетоводни и други грешки
Чл. 10а от ЗДДС, уреждащ облагането с ДДС на неперсонифицираните дружества
Промените в Закона за счетоводство:
Финансови отчети
Приложима счетоводна база
Независим финансов одит
Годишни доклади
Бюджетни предприятия
Други постановки
Предприятия, подлежащи на задължителен финансов одит от регистрирани одитори според новия Закон за счетоводството
Малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели.
Средни и големи предприятия
Предприятията от обществен интерес
Средните и големи групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес
Предприятия, за които това изискване е установено със закон
Новото данъчно законодателство през 2016 година - обзор
ЗКПО
ЗДДФЛ
ЗМДТ
ЗНАП
Закон за ограничаване на плащанията в брой
ЗДДС
ДОПК
ЗАДС

Вижте само едно от практическите решения в наръчника, свързано с данъчното облагане при закупуване на лек автомобил без данъчен кредит:Ако закупим лек автомобил без да ползваме данъчен кредит - какъв вид данъци ще имаме за всички разходи по него: гориво, сервиз, амортизации и др.?

Имаме ли облекчен режим във връзка с новия данък натура?
Питането най-вероятно визира проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, който към момента е внесен за обсъждане в Народното събрание и е приет в пленарна зала на първо четене. Засега предвижданите промени са само проект и по тази причина ще се спрем само на общата рамка на измененията така, както са публикувани при внасянето на проекта в Народното събрание, без да навлизаме в подробности по конкретните текстове.

С промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2016 г., с които се прецизират разпоредбите относно начисляването на данъка при безвъзмездно предоставяне на услуги за лични нужди и особено в случаите, в които активите се използват както за независимата икономическа дейност на лицето, така и за лично потребление, резонно възникна въпросът и за третирането по ЗКПО и ЗДДФЛ на счетоводните разходи, отчетени във връзка с въпросното смесено потребление. Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗКПО предвижда разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, които са предоставени за лично потребление на работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, както и на съдружници и акционери в търговски дружества, полагащи личен труд в тези дружества, да се облагат с окончателен данък върху разходите по част четвърта от ЗКПО. Така обложеният счетоводен разход и данъкът върху него ще бъдат данъчно признати, без да формират данъчна временна разлика, съгласно разпоредбата на чл. 206 от ЗКПО. Схемата на облагане следва общите принципи, които са приложими в момента за социалните разходи, предоставени в натура, като проектът отчита и съответните специфики, включително и в случаите, когато активите се ползват както за лични нужди, така и за дейността на данъчно задълженото лице. Проектът предвижда премахване на окончателното облагане на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се извършва управленска дейност. Предвижда се предоставяне право на избор на работодателите да облагат въпросните суми с данък върху разходите по ЗКПО или да ги третират като облагаем доход от трудови правоотношения на съответните физически лица. Предлага се промените да влязат в сила от 01.01.2016 г.

Съгласно мотивите на вносителите на законопроекта, с него се цели облекчаване механизма на облагане на разходите, възникващи по повод личното ползване на активи, които са в патримониума на предприятието и се предоставят безвъзмездно за лични нужди на наети лица – работници, служители, изпълнители по договори за управление и контрол, както и съдружници и акционери, полагащи личен труд в дружествата си. Предоставянето на право на избор за начина на облагане не обхваща други категории физически лица, тъй като в тези случаи би се стигнало до съществена промяна в режима на данъчно облагане, което не е цел на законопроекта.

В резюме можем да отбележим, че промените биха засегнали само случаите, в които активи, които са на разположение в предприятието, се ползват за лични нужди на персонала и собствениците, като за целите на предвиждания механизъм на данъчно облагане по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ е без значение дали за въпросните активи е ползван или не данъчен кредит по реда на ЗДДС.

Сбогувайте се с тревогите при прилагане на данъчното законодателство!

Вместо да плащате за:
консултации с експерти
дебели томове с теория
санкции и глоби,
спестете парите си и изчистете неяснотите с помощта на CD Промени в данъчното законодателство - анализи от експерти!

Доверете се на специалисти като проф. д-р Стоян Дурин; Христо Досев, д.е.с.; Маргарита Тошкина, д.е.с.; Ели Марова; Елена Илиева; Наталия Василева, д.е.с. и др.!

Не пропускайте да се снабдите с техните практически съвети!
Не забравяйте - освен страници с практически данъчни решения, анализи и съвети получавате и напълно безплатна актуализация с текста на ЗКПО, актуален за 2017 г. + анализ по промените в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност в сила от 21.03.2017 г.

Какво още Ви препоръчваме:


РС Издателство и Бизнес Консултации – Кои сме ние?

Създадена през 2011 година, нашата компания вече 5 години предлага експертна литература в областите счетоводство, трудово право и мениджмънт.

Разчитайки на нас, можете да получите практическа помощ чрез:
електронни книги на CD - с възможност за безплатни актуализации с допълнителни статии и казуси;
печатни издания - текстове на закони и решения на реални казуси;
персонални консултации със специалисти в два онлайн портала - Портал Счетоводство (www.portalschetovodstvo.bg) и Портал ТРЗ Нормативи (www.portaltrznormativi.bg).

Стремежът ни е да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.

Работим с екип утвърдени експерти от градовете София, Варна, Русе, Габрово, Пловдив. Сред тях се нареждат проф. д-р Стоян Дурин, Елена Илиева, Наталия Василева, Ели Марова, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Пламен Ангелов, Миглена Трифонова, Христо Досев и др. С тяхно съдействие Ви предоставяме най-ценния тип решения – практическите - във всяка една от трите сфери. Такива, каквито можете без колебания и съмнения да приложите в своята работа.

Свържете се с нас на електронен адрес info@biznesidei.bg и телефони + 359 877 954 760; + 359 889 333 639

Други наши продукти можете да откриете на www.straton.bg.

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на ЗЗЛД. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данните в този талон. Информационна бележка!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ